เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101401Professional Development 4
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 4
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาคลินิก การศึกษาปัญหาทางสุขภาพและโรคที่พบบ่อยหรือเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ และทักษะในการสื่อสารกับชุมชนอย่างเหมาะสม ให้มีความรับผิดชอบ ปรับตัวและบริหารจัดการด้านเวลา และการฝึกปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย ชุมชน และครอบครัว รวมถึงเวชจริยศาสตร์


The essential elements of the profession development; health promotion and disease prevention, application of clinical epidemiology in study of common health problems and diseases and skills of communication with community; establishing good self regulation (in responsibility, adaptability, and personal time management); practice in primary health care units, community and family, medical ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH