เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101318Principles of Medical Laboratory Investigation
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกาย ทั้งทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนำเทคนิคการปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผลที่ได้จากการปฏิบัติการทางห้องทดลองนั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค


The systematic pathology concerning with theory and laboratory, including laboratory interpretation, the use of laboratory technique of investigation to help in the confirmation of diagnosis, treatment, follow-up and disease prevention.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH