เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101318Principles of Medical Laboratory Investigation
หลักสืบค้นทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล31292M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี
 • อาจารย์ นายแพทย์วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์
 • อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง
 • อาจารย์ ดร.กมลนารี โชตินันทกุล
 • รองศาสตราจารย์ พลตรีหญิง แพทย์หญิงแสงแข ชำนาญวนกิจ
 • อาจารย์ นายแพทย์กรวิชญ์ สวนาพร
 • อาจารย์ นายแพทย์พิษณุ บุญประเสริฐ
 • อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 331-29-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความผิดปกติของระบบต่างๆในร่างกาย ทั้งทฤษฎี การปฏิบัติการทางห้องทดลอง และการนำเทคนิคการปฏิบัติการทางห้องทดลองมาใช้ในการสืบค้น ตลอดจนการแปลผลที่ได้จากการปฏิบัติการทางห้องทดลองนั้น มายืนยันการวินิจฉัยโรค ติดตามผล รักษาและป้องกันโรค


  The systematic pathology concerning with theory and laboratory, including laboratory interpretation, the use of laboratory technique of investigation to help in the confirmation of diagnosis, treatment, follow-up and disease prevention.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH