เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101314Skin and Musculoskeletal System 2
ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความผิดปกติในระบบผิงหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


Abnormality structure and function of skin and musculoskeletal system (including connective tissue) as the underlying causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, disease prevention, health education, and holistic community patient care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH