เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101314Skin and Musculoskeletal System 2
ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล31292M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • อาจารย์ นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา
 • อาจารย์ นายแพทย์วงศ์ตะวัน จันทร์เทวี
 • อาจารย์ นายแพทย์ดนัยเทพ ลิ่มสกุล
 • อาจารย์ ดร.นฤดล ธีรภัทรกานต์
 • อาจารย์ แพทย์หญิงพิตะวัน ราชตา
 • อาจารย์ นายแพทย์วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 331-29-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ความผิดปกติในระบบผิงหนัง กล้ามเนื้อและโครงกระดูก โดยอาศัยความรู้พื้นฐานโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


  Abnormality structure and function of skin and musculoskeletal system (including connective tissue) as the underlying causes of common cardiovascular diseases. Study the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, disease prevention, health education, and holistic community patient care.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH