เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101309Introduction to Clinical Medicine
บทนำเวชศาสตร์คลินิก
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต4 (1-6-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะเบื้องต้นในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย การตรวจและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เช่น กายวิภาควิทยา สรีรวิทยา มาประยุกต์ใช้ในการซักประวัติ รวมทั้งการตรวจร่างกายผู้ป่วยโดยนำความรู้ทางด้านพยาธิกำเนิด มาเชื่อมโยงกับอาการและอาการแสดงของโรค การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยได้


Basic knowledge and skills in history taking, physical examination and laboratory investigation; applying the knowledge of basic medical sciences, including anatomy, physiology and pathogenesis to history taking and physical examination as well as being able to correlate the pathogenesis, symptoms and signs of diseases in order to make provisional diagnosis; studying and practicing communication with patients and establishing good doctor-patient relationship.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH