เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101308Basic Medical Research
วิจัยทางการแพทย์พื้นฐาน
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตั้งคำถามวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการหาคำตอบ วิธีวิทยาการวิจัย วิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยทุติยภูมิ วิเคราะห์อคติที่เกิดขึ้นในการวิจัย ค้นหาสถิติที่เหมาะสมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย พัฒนาโครงร่างวิจัยที่สมบูรณ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายจำนวนตัวอย่าง พัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ทดสอบเครื่องมือตามหลักทฤษฎี จากนั้นดำเนินการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงร่างวิจัยที่พัฒนาขึ้น นำเสนอผลการวิจัยด้วยวาจาต่อที่ประชุมวิชาการ และสรุปเป็นเอกสาร และเรียนรู้วิจารณ์วรรณกรรมวิจัย


Develop skills in proposing interesting and good research question in medicine, research methods quantitative or secondary research anticipate any research biases and try to control the biases; look for the appropriate statistical analysis for the proposed research, including determining appropriate sample size and sampling frame; write up a complete and concise research proposal, specifying target population and research tools with pretrial of the tools; after that, carrying out data collection and analysis as stated in the proposal; presenting the results both orally and in a short report, finally practicing some research paper critique.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH