เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101306Metabolic and Nutritional Disorders
ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี และสรีรวิทยา มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


An integrated study of metabolism, nutrition, anatomy, biochemistry and physiology as the underlying causes of common disease; studying of the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases, including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and holistic patient care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH