เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101306Metabolic and Nutritional Disorders
ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล33321M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.นิตยา จันซิว
 • อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 332-0-32
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (เรียนระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 63 - 19 ก.ย. 63)
  Course Description
  ความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมและโภชนาการ โดยอาศัยความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ ชีวเคมี และสรีรวิทยา มาเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วย ครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงของโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


  An integrated study of metabolism, nutrition, anatomy, biochemistry and physiology as the underlying causes of common disease; studying of the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases, including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, diseases prevention, health education, and holistic patient care.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH