เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101305Applied Immunology and Infectious Diseases
วิทยาภูมิคุ้มกันประยุกต์และโรคติดเชื้อ
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา แบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพที่พบในผู้ป่วยซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาด้านระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยก่อโรค พยาธิวิทยากำเนิด พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดงโรค พยาธิสภาพของรอยโรค หลักการและแนวทางการตรวจวินิจฉัยโรค การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม การใช้ยาและการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งการให้ความรู้และป้องกันโรคแก่ประชาชนในชุมชน


An integrated study of immunology, bacteriology, virology, mycology, and parasitology as the underlying causes of common diseases; studying the epidemiology, etiology, pathogenesis, pathophysiology, symptoms and signs of the diseases; including laboratory investigation, diagnosis, medical treatment, disease prevention, health education and holistic patient care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH