เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101304Principles of Medical Microbiology and Parasitology
หลักจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักพื้นฐานด้านแบคทีเรียวิทยา ไวรัสวิทยา เชื้อราวิทยา และปรสิตวิทยาทางการแพทย์ การตรวจและวินิจฉัยโรคติดเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ สำหรับเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และปรสิตที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ


Principles of medical bacteriology, virology, mycology, and parasitology as well as laboratory diagnosis of the infectious diseases caused by bacteria, viruses, fungi, and parasites which are the major problems in local public health system.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH