เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101303Principles of Pathology and Forensic Medicine
หลักพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หลักและวิธีการศึกษาพยาธิวิทยา อันว่าด้วยโรคและขบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรค หลักการทางนิติเวชศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางพยาธิวิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางกฎหมาย


The meaning, scope, importance, principles and methodology of pathology; studying the principles of forensic medicine related to the application of pathology in law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH