เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101302Principles of Medical Pharmacology
หลักเภสัชวิทยาทางการแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเกี่ยวกับการใช้ยาบำบัดโรค การเปลี่ยนแปลงของยาในร่างกาย หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาต้นแบบในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อบ่งชี้ ข้อควรระวัง อาการอันไม่พึงประสงค์ของยา การเสริมฤทธิ์และการต้านฤทธิ์กันของยา รวมถึงความเป็นพิษ และการ แก้พิษ


Principles of drug treatment, drug metabolism, general basic and mechanism of action of prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, indication, precaution, adverse drug events, drug synergy and antagonization, toxicity and antidode.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH