เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101301Professional Development 3
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะการออกแบบวิจัย ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ความตระหนักในการดูแลสุขภาพส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์ในองค์รวม การปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย


The essential elements of the profession development; health promotion and disease prevention, application of epidemiology especially research design, and appropriate skills of interpersonal communication; establish good self regulation (self care) and good attitude in holistic approach; practice experience in primary health care units.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH