เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101301Professional Development 3
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล33321M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว (Co-ordinator)
 • อาจารย์ แพทย์หญิงจิตรลดา อุทัยพิบูลย์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 332-0-32
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (เรียนระหว่างวันที่ 20 เม.ย. 63 - 19 ก.ย. 63)
  Course Description
  องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะการออกแบบวิจัย ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ความตระหนักในการดูแลสุขภาพส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์ในองค์รวม การปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย


  The essential elements of the profession development; health promotion and disease prevention, application of epidemiology especially research design, and appropriate skills of interpersonal communication; establish good self regulation (self care) and good attitude in holistic approach; practice experience in primary health care units.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH