เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101301Professional Development 3
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 3
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกันการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การประยุกต์ใช้หลักการทางระบาดวิทยาพื้นฐาน โดยเฉพาะการออกแบบวิจัย ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม ความตระหนักในการดูแลสุขภาพส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง ทัศนคติที่ดีต่อการแพทย์ในองค์รวม การปฏิบัติในศูนย์สุขภาพชุมชนหรือสถานีอนามัย


The essential elements of the profession development; health promotion and disease prevention, application of epidemiology especially research design, and appropriate skills of interpersonal communication; establish good self regulation (self care) and good attitude in holistic approach; practice experience in primary health care units.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH