เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101210Endocrine System 1
ระบบต่อมไร้ท่อ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญและการพัฒนาการ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ กระบวนการสังเคราะห์ การหลั่ง การขนส่ง เมตาบอลิซึม ตัวรับและผลของฮอร์โมนหลักต่ออวัยวะเป้าหมาย กลไกการควบคุมการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อในภาวะปกติ และการเชื่อมโยงถึงภาวการณ์เกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่อมไร้ท่อกับระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป


Growth and development, structure and function of the endocrine system; synthesis, secretion, transportation, metabolism, receptor and effects of major hormones on the target organs; study the control mechanism of their functions in normal condition and in relation to pathological condition as well as the relationship between the endocrine system and other systems in the body to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH