เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101209Hematologic and Immune System
ระบบเลือดและภูมิคุ้มกัน
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้ำเหลือง การสร้างและการทำลายเม็ดเลือด หน้าที่ กลไกการทำงาน และการควบคุมการทำงานของระบบเลือด กระบวนการป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกาย โดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน การทำงานของระบบเลือดและภูมิคุ้มกันร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาให้อยู่ในภาวะปกติการปรับตัวของระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทางคลินิก


An integrated study of gross anatomy and microscopic anatomy of the lymphatic system, hematopoiesis, destruction of blood cells, functions, mechanisms and regulation of the blood system as well as defense mechanisms of immune system against foreign matter; study of how the blood system and the immune system work together with other system in order to maintain normal physiological state of the whole body; study of the adaptation of the blood system and the immune system in various conditions related to real life in conjunction with basic application for clinical level.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH