เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101208Nervous System 1
ระบบประสาท 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญและพัฒนาการ โครงสร้างของระบบประสาทของมนุษย์ กลไกการทำงานและการควบคุมการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกทั่วไป ระบบประสาทรับความรู้สึกพิเศษ ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบประสาทขั้นสูง ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับระบบต่างๆของร่างกายในภาวะปกติและผิดปกติเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป


Growth and development, structure and function of the human nervous system; mechanisms and regulatory process of general and special senses, motor system, autonomic nervous system and higher functions; study of the relationship between the nervous system and the other systems of human body in normal and abnormal conditions to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH