เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101207Gastrointestinal System 1
ระบบทางเดินอาหาร 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร กลไกการควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารกับระบบอื่นๆของร่างกาย


An integrated study of human development and structure of organs of the gastrointestinal system; control mechanisms of gastrointestinal functions as well as physiological adaptation to normal and abnormal conditions; study of the relationship between the gastrointestinal system and other system in the body to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH