เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2101207Gastrointestinal System 1
ระบบทางเดินอาหาร 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล33321M  
  ไม่มีข้อมูล      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อดุลตระกูล
 • อาจารย์ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
 • อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์
 • อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
 • อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
 • อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
 • อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
 • อาจารย์ ดร.กีรติ วันชัย
 • อาจารย์กีรติ์การ สมส่วน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.ศิวพร ประมาลย์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 232-32-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การเจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร กลไกการควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารกับระบบอื่นๆของร่างกาย


  An integrated study of human development and structure of organs of the gastrointestinal system; control mechanisms of gastrointestinal functions as well as physiological adaptation to normal and abnormal conditions; study of the relationship between the gastrointestinal system and other system in the body to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH