เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
2101207Gastrointestinal System 1
ระบบทางเดินอาหาร 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเจริญเติบโต พัฒนาการและโครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร กลไกการควบคุมการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหารทั้งในภาวะปกติและในภาวะผิดปกติ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบทางเดินอาหารกับระบบอื่นๆของร่างกาย


An integrated study of human development and structure of organs of the gastrointestinal system; control mechanisms of gastrointestinal functions as well as physiological adaptation to normal and abnormal conditions; study of the relationship between the gastrointestinal system and other system in the body to serve as the basic knowledge for further studies in clinical levels.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH