เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2101206Respiratory System 1
ระบบหายใจ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการทำงาน และการควบคุมการทำงานของระบบหายใจ ศึกษาการทำงานของระบบหายใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทางคลินิก


An integrated study of human development, human gross anatomy and microscopic anatomy, functions, mechanisms and regulation of respiratory system; study of how the respiratory system works together with other systems in order to maintain normal physiological state of the whole body; study of the adaptation of the respiratory system in various conditions related to real life in conjunction with basic application for clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH