เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101206Respiratory System 1
ระบบหายใจ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเจริญเติบโตและพัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการทำงาน และการควบคุมการทำงานของระบบหายใจ ศึกษาการทำงานของระบบหายใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทางคลินิก


An integrated study of human development, human gross anatomy and microscopic anatomy, functions, mechanisms and regulation of respiratory system; study of how the respiratory system works together with other systems in order to maintain normal physiological state of the whole body; study of the adaptation of the respiratory system in various conditions related to real life in conjunction with basic application for clinical levels.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH