เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2101206Respiratory System 1
ระบบหายใจ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล34340M  
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา อดุลตระกูล
 • อาจารย์ ดร.ศิวพร ประมาลย์
 • อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
 • อาจารย์ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
 • อาจารย์ ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
 • อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์
 • อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ
 • อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่
 • อาจารย์ ดร.ธนียา หาวิเศษ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ดร.กีรติ วันชัย (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 232-0-32
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: MD61
  Course Description
  การเจริญเติบโตและพัฒนาการมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการทำงาน และการควบคุมการทำงานของระบบหายใจ ศึกษาการทำงานของระบบหายใจร่วมกับระบบอื่นๆ ในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ ตลอดจนการปรับตัวของระบบหายใจในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง รวมทั้งการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทางคลินิก


  An integrated study of human development, human gross anatomy and microscopic anatomy, functions, mechanisms and regulation of respiratory system; study of how the respiratory system works together with other systems in order to maintain normal physiological state of the whole body; study of the adaptation of the respiratory system in various conditions related to real life in conjunction with basic application for clinical levels.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH