เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101205Skin and Musculoskeletal System 1
ระบบผิวหนัง กล้ามเนื้อ และโครงกระดูก 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโตแลพัฒนาการ รวมทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของระบบผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (รวมทั้งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน) กลไกและการควบคุมการทำงานของระบบผิวหนัง และระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูกในภาวะปกติการเชื่อมโยงกับการเกิดพยาธิสภาพ ความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างและหน้าที่ระหว่างระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กับระบบอื่นๆของร่างกาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาทางคลินิกต่อไป


Growth and development, structure and function of skin musculoskeletal systems (including connective tissue); mechanisms and regulatory processes of skin and musculoskeletal systems in normal and abnormal conditions and the relationship with the other systems of human body that can be served as the basic knowledge for further studies in clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH