เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101204Cardiovascular System 1
ระบบหลอดเลือดและหัวใจ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ มหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่และกลไกการทำงาน และการควบคุมการทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ การทำงานของระบบหลอดเลือดและหัวใจร่วมกับระบบอื่นๆในการควบคุมและรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติการปรับตัวของระบบหลอดเลือดและหัวใจในภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง และการประยุกต์ใช้ขั้นพื้นฐานทางคลินิก


An integrated study of human development, human gross anatomy and microscopic anatomy, physiological, mechanisms and regulation of cardiovascular system; study of how the cardiovascular system works together with other systems in order to maintain normal physiological state of the whole body; study of the adaptation of the cardiovascular system in various conditions related to real life in conjunction with basic application for clinical levels.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH