เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101203Medical Study Skills and Medical Profession
การศึกษาวิชาแพทย์และวิชาชีพแพทย์
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการจัดการศึกษาโดยทั่วไปและแนวทางการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ทักษะการศึกษาพื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรม จิตวิทยาการเรียนรู้ วิธีเรียนที่มีประสิทธิภาพ วิธีการค้นคว้าและประเมิณคุณค่าข้อมูลความรู้ ความหมายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ประวัติและวิวัฒนาการทางการแพทย์ บทบาทของวิชาชีพแพทย์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการสืบค้นข้อมูลทางการแพทย์ ทักษะการสื่อสารและการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การนำขบวนการคิดวิเคราะห์มาใช้ในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ งานบริการของห้องสมุด ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด และวิธีการสืบค้นข้อมูล


Basic principles in education and medical education; medical education management; study skill; basic psysiological and behaviors sciences; psysiology of learning; learning how to learn; medical education skill in searching and evaluating essential value of knowledge; definition and related factors in health care system; history and evaluation inmedicine; role in medical profession. Information technology; applied program of datadase system,searching medical database, interpersonal and communication skill,cognitive and metacognitive skills, library service such as information technology resources and database searching method.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH