เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2101202Professional Development 2
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 2
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่มีคุณลักษณะด้านเวชศาสตร์ป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองโรคหรือความผิดปกติโดยการประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านชีวสถิติ ทักษะในการสื่อสารในทีมสุขภาพที่เหมาะสม ความตระหนักในการดูแลสุขภาพส่วนตัว และประยุกต์การแพทย์องค์รวม


The essential elements of the professional development, health promotion and disease prevention, application of biostatistics in screening and diagnostic tests and appropriate skills of communication with personnel; establishing good personal care and application of holistic medicine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH