เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101201Introduction to Anatomy and Physiology
บทนำสู่กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายของคำศัพท์หลัก ระนาบและทิศทาง ตำแหน่งของร่างกายทางกายวิภาคศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเบื้องต้น การทำงานของระบบควบคุมในการรักษาสมดุลของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ กระบวนการการเจริญและพัฒนาของมนุษย์ ตั้งแต่การสร้างเซลล์สืบพันธ์ การปฏิสนธิ การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์เพื่อเจริญเป็นชั้นเนื้อเยื่อและระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และความผิดปกติแต่กำเนิด


Basic terminology, direction and plane, anatomical position of the body, as well as basic structure and functions of various organ systems of human body; the control system to maintain normal physiological state (homeostasis); studying of human growth and development including gametogenesis, fertilization, cell-cell and cell-substrate interactions for embryonic germ formation and organogenesis, as well as congenital malformations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH