เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
2101101Professional Development 1
การพัฒนาพื้นฐานวิชาชีพแพทย์ 1
สังกัดแพทยศาสตร์, สาขาวิชาแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
องค์ประกอบแห่งวิชาชีพที่สำคัญเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็นแพทย์ที่ดี การแพทย์ องค์รวม มิติต่างๆของสุขภาพ รวมทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพกับแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ เชื่อมโยงความรู้พื้นฐาน เช่น พฤติกรรมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ โภชนาการ เข้ากับสุขภาพตามวัย สภาพเศรษฐกิจ และสังคม เวชจริยศาสตร์และกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยหรือประชาชนครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิตใจ สังคม (ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม) และภูมิปัญญา การเน้นทักษะการสื่อสารเบื้องต้น การทำงานเป็นทีม การจัดการความเครียด ความเข้าใจที่ดีต่อวิชาชีพแพทย์ ประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาทและหน้าที่ของแพทย์ และกระบวนการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม


The essential elements for the professional development; holistic care and approaches including health and diseases, health and environment, health and physician and healthcare system; integration of basic knowledge, behavioral science, population, nutrition through life cycle, socioeconomic aspects, medical ethics and laws in response to patient’s context in 4 dimensions: physical, mental, social (family and environment) and spiritual; establishing knowledge and skills in basic communication, team working and coping with stress; having good attitude toward medical profession, understanding history of medicine, role of physicians in healthcare service and appropriate personal growth.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH