เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1104103Physics for Medical Sciences
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:00213S3LAB32032M  
  ศุกร์13:00-15:00215S3LAB      
  พฤหัสบดี13:00-14:50204C5LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สมวัน ชุ่มพงษ์พันธ์
 • สำรองสำหรับ:ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 132-0-32
  วันสอบกลางภาค: 22 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 16 ธ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การเคลื่อนที่และแรงงาน พลังงานและกำลัง อุณหภูมิและความร้อน ของไหลและความดัน การประยุกต์หลักการของความดันและของไหลในทางชีวภาพและทางการแพทย์ ความยืดหยุ่นและคลื่น เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าและแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรทางไฟฟ้าอย่างง่าย หลักความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไฟฟ้าชีวภาพ ทัศนศาสตร์และการมองเห็น การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมกัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์


  Motion and Force; Work, energy and power; Temperature and heat; Fluids and pressure; Biological and medical applications of pressures and fluids; Elasticity and waves; Sound and hearing; Introduction to electricity and magnetism; Simple electric circuits; Electrical safety; Bioelectricity; Optics and vision; Electromagnetic radiation; Introduction to modern physics; Atomic physics; Radioactivity and nuclear physics. Medical instruments based on physics.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH