เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1104103Physics for Medical Sciences
ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเคลื่อนที่และแรงงาน พลังงานและกำลัง อุณหภูมิและความร้อน ของไหลและความดัน การประยุกต์หลักการของความดันและของไหลในทางชีวภาพและทางการแพทย์ ความยืดหยุ่นและคลื่น เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าและแม่เหล็กเบื้องต้น วงจรทางไฟฟ้าอย่างง่าย หลักความปลอดภัยทางไฟฟ้า ไฟฟ้าชีวภาพ ทัศนศาสตร์และการมองเห็น การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ฟิสิกส์แผนใหม่เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมกัมมันตภาพรังสีและฟิสิกส์นิวเคลียร์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้หลักการทางฟิสิกส์


Motion and Force; Work, energy and power; Temperature and heat; Fluids and pressure; Biological and medical applications of pressures and fluids; Elasticity and waves; Sound and hearing; Introduction to electricity and magnetism; Simple electric circuits; Electrical safety; Bioelectricity; Optics and vision; Electromagnetic radiation; Introduction to modern physics; Atomic physics; Radioactivity and nuclear physics. Medical instruments based on physics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH