เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1103104Cell Biology for Medical Sciences
ชีววิทยาของเซลล์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาชีววิทยา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ กลไกการควบคุมการแบ่งเซลล์ เซลล์มะเร็ง การสื่อสารระดับเซลล์ โมเลกุลของสารพันธุกรรมและโปรตีนในโพรแคริโอตและยูแคริโอต โครงสร้างหน้าที่และการทำงานของยีน ปัจจัยที่ควบคุมการแสดงออกของยีน และการสังเคราะห์โปรตีน เทคนิคที่เกี่ยวข้องในระดับโมเลกุล การประยุกต์ใช้ในวิทยาศาสตร์การแพทย์


Cell structure and functions; control of cell cycle; cancer cell; cell signaling; structure and functions of DNA, RNA and protein in prokaryote and eukaryote; gene expression and control; protein synthesis; molecular biology techniques; application for medical sciences.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH