เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1102252Biochemistry and Molecular Biology
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชีวพลังงานศาสตร์ โครงสร้างและหน้าที่ของชีวโมเลกุล คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และเอนไซม์ เมแทบอลิซึมและชีวพลังงาน ไกลโคไลซิสวัฏจักรกรดซิทริค การถ่ายทอดอิเลคตรอนและการสร้างเอทีพี กระบวนการออกซิเดทีฟฟอสฟอริเลชัน หลักการเมแทบอลิซึมและการดัดแปลงสารชีวโมเลกุลที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตในภาวะปกติและภาวะที่มีพยาธิสภาพ หลักการพื้นฐานทางอณูชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์ การถ่ายทอดทางพันธุกรรมและความผิดปกติของการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม โรคและความผิดปกติทางพันธุกรรม


Bioenergetics; structure and functions of biomolecules, carbohydrate, protein, lipid, and enzyme; glycolysis, citric acid cycle, electron transport and oxidative phosphorylation; principle of metabolism and regulation of metabolic pathways; molecular modification of organism in normal and in some important pathological states; principles of molecular biology and molecular genetics, flow of genetics information, gene regulation, congenital diseases and genetics defects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH