เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102104Organic Chemistry for Medical Sciences
เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ สเตอริโอเคมีสเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ปฏิกิริยาและการระบุสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจนแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและอะมีน


Molecular structure and properties of organic compounds, classification and nomenclature of various functional groups of organic molecules, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis, reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH