เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
1102104Organic Chemistry for Medical Sciences
เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-09:50204C5LECT32320M  
  ศุกร์13:00-14:50422S3LAB      
อาจารย์:
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:แพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 132-32-0
  วันสอบกลางภาค: 26 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C1 ห้อง 311
  วันสอบปลายภาค: 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ สเตอริโอเคมีสเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ปฏิกิริยาและการระบุสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ออร์กาโนฮาโลเจนแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกและอะมีน


  Molecular structure and properties of organic compounds, classification and nomenclature of various functional groups of organic molecules, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, synthesis, reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives and amines.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH