เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1102103Chemistry for Medical Sciences
เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ตารางธาตุและธาตุ พันธะเคมี แรงกระทำระหว่างโมเลกุลและการตั้งชื่อสารประกอบปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊สของเหลวและของแข็ง ความร้อนของปฏิกิริยา สมดุลเคมีและอัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์


Periodic table and elements; chemical bonding, intermolecular forces and chemical nomenclatures; chemical stoichiometry and mass relationship; gas, liquid and solid; heat of reaction; chemical equilibria and rate of the reaction; acid-base and ionic equilibria; electrochemistry; nuclear chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH