เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102103Chemistry for Medical Sciences
เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ตารางธาตุและธาตุ พันธะเคมี แรงกระทำระหว่างโมเลกุลและการตั้งชื่อสารประกอบปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊สของเหลวและของแข็ง ความร้อนของปฏิกิริยา สมดุลเคมีและอัตรา การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์


Periodic table and elements; chemical bonding, intermolecular forces and chemical nomenclatures; chemical stoichiometry and mass relationship; gas, liquid and solid; heat of reaction; chemical equilibria and rate of the reaction; acid-base and ionic equilibria; electrochemistry; nuclear chemistry.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH