เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006220English for Medical Profession 2
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การอ่านวารสาร บทความ และหนังสือทางการแพทย์ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียนในบริบททางการแพทย์


Practice reading medical journals, articles and medical tests. Medical terms and reading skills emphasized. Practice writing skills in medical context.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH