เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1006219English for Medical Profession 1
ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพแพทย์ 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทักษะภาษาอังกฤษรวมทั้ง 4 ทักษะ การเน้นทักษะการฟังและทักษะการพูด ทักษะในบริบททางการแพทย์ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์


Integrated skills provided with the emphasis on listening and speaking skills. Practice listening and speaking skills under the medical context. Medical terms included when practicing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH