เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501932Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต48 (0-144-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสังเคราะห์วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพดีกว่าระบบเดิม การค้นคว้า และศึกษาองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กับงานวิจัย การบูรณาการองค์ความรู้เพื่องานวิจัย การระบุปัญหา แนวทางแก้ไข การทดลอง และสรุป


Knowledge development and/or innovation in computer engineering, synthesizing of the novel and better method for solving engineering problems, examining and studying related knowledge, knowledge integration for research, problem definition and solution, experimenting and conclusion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH