เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501911Special Project Workshop
การศึกษาเชิงปฏิบัติการโครงการเฉพาะเรื่องพิเศษ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสนทนาแลกเปลี่ยนในงานวิจัยด้านต่างๆ การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดขอบข่ายหัวข้อวิจัย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โดยการทดลองปฏิบัติ การร่างแนวทางแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้ การเตรียมความพร้อมต่อการสอบวัดคุณสมบัติ


Discussion in research area, literature review, topic scoping, feasibility analysis through practicing, draft of possible methodology, preparation to qualifying examination.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH