เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501910Computer Engineering Researches
งานวิจัยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการออกแบบงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการวิจัยระดับปริญญาเอกทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ข้อควรระวังในการทำงานวิจัย สถิติและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัวอย่างงานวิจัยทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน


Principle of computer engineering research design, characteristics of computer engineering doctoral research, cautions in research operations, statistic and required mathematical tools for data analysis, sample of current research in computer engineering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH