เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1501931Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต36 (0-108-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การพัฒนาองค์ความรู้ และ/หรือ นวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การสังเคราะห์วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพดีกว่าระบบเดิม การค้นคว้า และศึกษาองค์ความรู้ที่สัมพันธ์กับงานวิจัย การบูรณาการองค์ความรู้เพื่องานวิจัย การระบุปัญหา แนวทางแก้ไข การทดลอง และสรุป


Knowledge development and/or innovation in computer engineering, synthesizing of the novel and better method for solving engineering problems, examining and studying related knowledge, knowledge integration for research, problem definition and solution, experimenting and conclusion.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH