เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1009311Spanish 2
ภาษาสเปน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1009310
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาสเปนระดับเบื้องต้นตอนปลาย เน้นการใช้ประโยคระดับกลางและกาลพื้นฐานในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงการไปพบแพทย์ การซื้อของ การรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร การพูดถึงสภาพอากาศ การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การวางแผนสำหรับอนาคต และการเขียนย่อหน้าเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว


Four integrated language skills of upper-beginner Spanish, focusing on the application of intermediate sentences and simple tenses in daily life contexts including going to the doctor, going shopping, eating at a restaurant, talking about the weather, talking about past events, making plans for the future and writing a personal profile paragraph.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH