เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303893Independent Study
การค้นคว้าอิสระ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง
หน่วยกิต6 (0-18-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โครงงานหรือการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระต้องถูกส่งตามรูปแบบที่กำหนดซึ่งจะถูกตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญภายในสถาบัน


A project or independent study has to be submitted in the form of a dissertation, which will be examined by experts nominated by the institute.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH