เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303810Information Security
ความมั่นคงของสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภัยคุกคามในระบบความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การวางแผนและจัดการระบบความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ วิธีการฟื้นฟูจากความหายนะในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ความมั่นคง ในระบบฐานข้อมูล ความมั่นคงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความมั่นคงในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่องความมั่นคงของระบบสารสนเทศ


Threats in computer security systems, planning and managing security systems, disaster recovery, database security, personal computer security, network security, physical prevention, risk analysis, law and ethical issues in information security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH