เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1303804Information Technology Project Management
การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กลยุทธ์ในการทำโครงการ การเป็นผู้บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผนโครงการ การวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ การดำเนินโครงการ การควบคุมโครงการ การบรรลุเป้าหมายของโครงการ และการปิดโครงการ


Project strategy, becoming an information technology project manager, project concepts, project analysis, planning for success, executing the project, controlling, implementing and closing the project.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH