เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1303803Artificial Intelligence
ปัญญาประดิษฐ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวความคิดหลักและเทคนิคที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ การใช้เหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน การเรียนรู้ของเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ เครือข่ายประสาทเทียม ระบบฟัซซี่ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การให้เหตุผลจากกรณีศึกษา การประมวลผลภาษาธรรมชาติ


Concepts and techniques for artificial intelligence, reasoning procedures under uncertainty, machine learning, expert systems, neural networks, fuzzy systems, genetic algorithms, case-based reasoning, and natural language processing.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH